ماهیان رنگین کمانی

بدلیل پولک های درخشنده به این نام معروف شده اند
rainbow fish