کارسین ها یا کول ماهیان آب شیرین

این خانواده به کاراسید ها نیز معروف هستند و تنوع زیادی دارند
Characidae, the characids or characins