ماهیان بادکنکی یا پافر فیش ها

ماهی های این گروه در اثر استرس بدن خود را باد می کنند
Puffer fish