ماهیان سیچلاید کوتوله آب شیرین

این خانواده به سیکلید هم تلفظ می شوند که به دلیل جثه کوچکتر از سایر گونه های خود به کوتوله معروف شدند
Dwarf cichlid fish