ماهی گوبی آب شیرین

ماهیانی زیبا که استراحت روی صخره ها و کف را دوست دارند
freshwater goby fish