مار ماهیان

ماهیانی با بدن کشیده از خانواده مار ماهیان
freshwater eels fish aquarium