بیگیر ماهی ها یا بیچیر فیش و طناب ماهی ها

بدلیل شکل خاص بدن به این نام شناخته می شوند
bichir fish