اطلس گیاه بارکلایا

اکثر گیاهان این خانواده رنگ های قرمز با برگ های کشیده دارند
barclaya aquarium plant