اطلس گیاه کابومبا

گیاهانی با برگ های روزنی شکل با رشد سریع
cabomba aquarium plant