اطلس گیاه آلترنانترا

اکثر گیاهان این خانواده برگ و ساقه های قرمز رنگی دارند
alternanthera aquarium plant