اطلس گیاه آزولا

اکثر گیاهان این خانواده در سطح آب شناور هستند
azolla aquarium plant