لابسترهای آب شیرین

لابسترها جثه بزرگتری نسبت به سایر میگوهای آب شیرین دارند
لابستر ها در اصل خرچنگ های کوتوله مسب می شوند
freshwater Lobster