استینگر یا سفره ماهی آب شیرین

با بدن پهن و خاص
Stinger or freshwater ray fish