تایگر ماهیان

تایگر یا ببر ماهیان خطوطی شبیه ببر ها دارند
freshwater tiger fish