ماهی های کت فیش / گربه ماهی

معروف به ماهیان لجن خوار آب شیرین
Catfish