اطلس گیاه آپونوژتون

اکثر گیاهان این خانواده موجی شکل و حالت حصیری دارند
aponogeton aquarium plant