اطلس گیاه آنوبیاس

گیاهان بسیار مقاوم و متنوع با برگ های پهن و بسیار زیبا که اکثرا بدون بستر هم زنده خواهند ماند
anubias Aquarium Plant