ماهی های لابیرنت دار یا آنابانتیدها

معروف به ماهیان گورامی آب شیرین
Anabantids / Labyrinth fish