اطلس گیاه آکاروس

گیاهی که نوع آبزی و غیر آبزی آن فراوان است و گیاه پر طرفداری است
Acorus Aquarium Plant