ماهیان سیچلاید مالاوی آب شیرین

این خانواده با سیکلید هم تلفظ می شوند که از دریاچه مالاوی به سراسر جهان پراکنده شده اند
malawi cichlids fish