چاقو ماهیان آب شیرین

بدلیل شکل خاص بدن به این نام شناخته می شوند
Knife fish