اطلس گیاه بولبیتیس

گیاهانی با برگ های شیار دار شبیه جعفری
bolbitis aquarium plant