اطلس گیاه بلیکسا

گیاهانی با برگ های باریک و بوته ای مانند
blyxa aquarium plant