اطلس گیاه پوتاموگتون

گیاهان متنوع که هر گونه این خانواده برگ های کاملا متفاوت با گونه بعدی خود دارد
potamogeton aquarium plant