اطلس گیاه والیسنریا

گیاهانی با برگ های کشیده و گندمی شکل
vallisneria aquarium plant