اطلس گیاه سراتوپتریس

گیاهانی با برگ های سبز تیره و شبیه گیاه جعفری یا چای
ceratopteris aquarium plant