اطلس گیاه ایزوایتس

گیاهانی با برگ های کشیده و باریک
isoetes aquarium plant