اطلس گیاه اکینودروس

گیاهانی با برگ های پهن و کشیده با تنوع و شهرت بالا همچنین معروف به اچینودروس
echinodorus aquarium plant