Portfolio Items

گوبی زنبوری

گوبی آب شیرین

این گروه از ماهی ها را شاید بتوان عجیب و غریب ترین ماهی ها نامید . زیرا از ماد اسکیپر که به معنی جست و خیز کننده در گل و لای است گرفته تا گوبی زنبوری را شامل می شود که هرکدام چهره و روش زندگی متفاوتی دارند.