Portfolio Items

ماهیان کت فیش یا گربه ماهی ها

گربه ماهی ها , خوانواده ای با اعضای گوناگون و شگفت انگیزی هستند که در طول سالیان از اتو سینکلوس تا پانگاسیوس عظیم الچثه, بسرعت به عنوان یکی از بزرگترین خوانواده های مقیم آکواریوم در آمده اند.