Portfolio Items

سیپرینید ماهیان و کپور ماهی ( لوچ ، بارب و ... )

سیپرینید ماهیان و کپور ماهی ( لوچ ، بارب و … )

این خوانواده بسیار بزرگ ماهیان که به کپور ماهیان معروف هستنددر میان اعضای زینتی آن دارای دو کروه گرم آبی و سرد آبی هستند که اعضای گرم آبی آن شامل بارب ها و شارک ها و لوچ ها میشود و در میان اعضای سرد آبی این خوانواده همان ماهی های معروف حوضی یعنی خوانواده گلد فیش و کوی هستند