Portfolio Items

ماهیان لابیرنت دار یا آنابانتیدها

اعضای این خانواده که عموما با نام عمومی گورامی شناخته می شوند , دارای نوعی آبشش نسبتا تکامل یافته هستند که بواسطه ی ان می توانند در اب های کم اکسیپژن زندگی کنند و برای رفع این مشکل به سطح اب امده و مخلوطی از اب و هوا را به داخل ابشش می مکند و بدین ترتیب اکسیژن هوا را جذب می کنند.