Portfolio Items

ببر ماهی آب شیرین

تایگر فیش ها یا ببر ماهیان

این خاانواده نیز چون پافر ها ، چاقو ماهی ها و طناب ماهی ها یک خوانواده کوچک و مستقل هستند که در خانواده های بزرگ مانند سیچلاید و سیپرینید و ... نمی گنجند . این گروه تنها دارای پنج گونه به نام های زیر است که به بازار های آکواریوم راه یافته اند و همگی بومی جنوب شرق آسیا بوده که زین پس به شرح آنها میپردازیم.