اطلس گیاه کرینوم

گیاهانی با برگ های باریک کشید و موجی شکل
crinum aquarium plant