اطلس گیاه الیئوکاریس

گیاهانی با برگ های باریک و کوچک برای کف پوش کردن مخازن
eleocharis aquarium plant