اطلس گیاه هیپوروس

گیاهانی که می توانند قسمت زیادی از خود را بیرون آب هم رشد دهند و برای همین در تراریوم های معتدل هم کارایی زیادی دارند
hippurus aquarium plant