اطلس گیاه هوتونیا

گیاهانی با برگ هایی شبیه چای و رنگی سبز روشن
hottonia aquarium plant