اطلس گیاه نیمفاییا

گیاهان با برگ های اکثرا قرمز که در سطح اب گل می دهند
nymphaea aquarium plant