اطلس گیاه نوفار

گیاهان با برگ های پهن که می تواند بیرون اب هم رشد خوبی داشته باشد
nuphar aquarium plant