اطلس گیاه میکروسوریوم

گیاهان با برگ های کشیده و باریک سبز رنگ
microsorum aquarium plant