اطلس گیاه لیلا اپسیس

گیاهانی با برگ های باریک مناسب برای کف پوش کردن آکواریوم
lilaeopsis aquarium plant