اطلس گیاه سراتوفیلوم

گیاهانی با برگ های باریک و سوزنی معروف به دم گربه ای
ceratophyllum aquarium plant