اطلس گیاه ایکهورنیا

گیاهانی با برگ های متنوع که قسمت بالایی خیلی از آنها در برون آب رشد نموده و گل می دهند
eichhornia aquarium plant