اطلس گیاه خزه ای کلادوفورا

گیاهانی که تمایل دارند شبیه توپ جمع شوند و برای میگوها بسیار مفید هستند
ceratophyllum aquarium plant