Portfolio Items

گیاه مارسیلا

گیاه کف پوش مارسیلا

نام عمومی گیاهان خانواده گیاه کف پوش مارسیلا  ، شیدر آبی یا شیدر ۴ برگی ( Four - leaf clover ) است که این نام را به دلیل شکل برگ هایشان به آنها داده اند . این خانواده شامل بیش از ۶۰ گونه می شود که ۶ گونه از آنها فقط در استرالیا رشد می کنند و در سایر نواحی دیده نمی شوند
گیاه ریکسیا

گیاه ریکسیا

خانواده گیاهان آلترناترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه میشوند که فقط چند گونه از آنها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در زیر معرفی شده اند . این گونه ها قابلیت رشد در بیرون آب را نیز دارند . رنگ قرمز این خانواده از گیاهان , تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد میکنند . معروف ترین گیاه آکواریومی این خوانواده گیاه alternanthera reineckii است
گیاه نیمفوییدس

گیاه نیمفوییدس

خانواده گیاهان آلترناترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه میشوند که فقط چند گونه از آنها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در زیر معرفی شده اند . این گونه ها قابلیت رشد در بیرون آب را نیز دارند . رنگ قرمز این خانواده از گیاهان , تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد میکنند . معروف ترین گیاه آکواریومی این خوانواده گیاه alternanthera reineckii است
گیاه نیمفاییا

گیاه نیمفاییا

خانواده گیاهان آلترناترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه میشوند که فقط چند گونه از آنها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در زیر معرفی شده اند . این گونه ها قابلیت رشد در بیرون آب را نیز دارند . رنگ قرمز این خانواده از گیاهان , تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد میکنند . معروف ترین گیاه آکواریومی این خوانواده گیاه alternanthera reineckii است
گیاه پوگوستمون

گیاه پوگوستمون

خانواده گیاهان آلترناترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه میشوند که فقط چند گونه از آنها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در زیر معرفی شده اند . این گونه ها قابلیت رشد در بیرون آب را نیز دارند . رنگ قرمز این خانواده از گیاهان , تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد میکنند . معروف ترین گیاه آکواریومی این خوانواده گیاه alternanthera reineckii است
گیاه ناجاس

گیاه ناجاس

خانواده گیاهان آلترناترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه میشوند که فقط چند گونه از آنها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در زیر معرفی شده اند . این گونه ها قابلیت رشد در بیرون آب را نیز دارند . رنگ قرمز این خانواده از گیاهان , تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد میکنند . معروف ترین گیاه آکواریومی این خوانواده گیاه alternanthera reineckii است
گیاه نوفار

گیاه نوفار

خانواده گیاهان آلترناترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه میشوند که فقط چند گونه از آنها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در زیر معرفی شده اند . این گونه ها قابلیت رشد در بیرون آب را نیز دارند . رنگ قرمز این خانواده از گیاهان , تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد میکنند . معروف ترین گیاه آکواریومی این خوانواده گیاه alternanthera reineckii است
گیاه میکروسوریوم

گیاه میکروسوریوم

تعداد زیادی از گیاهان در این خانواده قرار می گیرند اما فقط یک گونه از آنها در فروشگاه های آکواریوم عرضه می شود و طرفداران بیشماری دارد . این گیاه که با نام عمومی جاوا فرن ( Java Fern ) شناخته می شود جزو مقاوم ترین گیاهان آب شیرین محسوب می شود و تقریباً هیچ نوع ماهی از آن تغذیه نمی کند
گیاه مایریوفیلوم

گیاه مایریوفیلوم

مايريوفيلوم شامل ۴۵ گونه از انواع گیاهان خشکی زی ، آبزی و دوزیست می شود که تقریباً در سراسر جهان رشد می کنند . گیاهان آبزی و دوزیست عضو این خانواده در نزد آکواریوم داران سرتاسر جهان از محبوبیت خاصی برخوردارند
گیاه روتالا

گیاه روتالا

خانواده گیاهان آلترناترا شامل بیش از ۸۰ گونه گیاه میشوند که فقط چند گونه از آنها قابل نگهداری در آکواریوم می باشند که در زیر معرفی شده اند . این گونه ها قابلیت رشد در بیرون آب را نیز دارند . رنگ قرمز این خانواده از گیاهان , تنوع رنگی مناسبی را در آکواریوم های گیاهی آب شیرین ایجاد میکنند . معروف ترین گیاه آکواریومی این خوانواده گیاه alternanthera reineckii است