اطلس گیاه پیستیا

گیاهان با برگ های مخملی زیبا و رو آبی
pistia aquarium plant