اطلس گیاه هیدروکوتیل

گیاهانی با برگ های دایره ای اریب دار کوچک
hydrocotyle aquarium plant