اطلس گیاه همیانتوس

گیاهانی با برگ های کوچک که دو دسته چمنی و ساقه بلند دارند
hemianthus aquarium plant