اطلس گیاه ناجاس

گیاهان با برگ های کشیده و باریک سبز رنگ
najas aquarium plant