اطلس گیاه لیمنوفیلا

گیاهانی با برگ های باریک سوزنی شبیه شویدی
limnophila aquarium plant